Lauttasaari

Lauttasaarelainen asukasaktiivi Päivi Litmanen-Peitsala oli listannut Laru-liikkeen sivuille Lauttasaaren tulevaisuutta koskevia kysymyksiä Lauttasaarelaisille kuntavaaliehdokkaille. Kysymykset ovat hyviä, joten laitoin ne ja vastaukseni tännekin.

 

Miten tulet vaikuttamaan siihen, että Kotkavuoresta tehdään kunnollinen alustava suunnitelma kommentoitavaksi ennen kuin sen asemakaavoitusta aloitetaan – piirustuksia tehdään, vaikka uusi yleiskaava on vielä valituksilla

Kotkavuoren tapauksessa työtä pitää tehdä monella rintamalla yhtä aikaa, mahdollisimman monen lauttasaarelaisen luottamushenkilön ja mielellään myös Seuran pitää tavata henkilökohtaisesti valmistelevia virkamiehiä ja toisaalta pitää itsensä ajan tasalla esitetyistä ideoista ja myös koko ajan tuoda esiin kanta, että Kotkavuoren pitää säilyä luonnontilaisena viheralueen, koska täydennysrakentaminen tuo yhä enemmän tarvetta sille. Lauttasaarelaisen luottamushenkilöiden tehtävä on vaikuttaa omassa ryhmässään ja erityisesti olla tarkkana kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistojen kanssa ja vaikuttaa omaan jäseneensä lautakunnassa. Vaikka piirustuksen eivät ole varsinaista suunnittelua, pitää kaikkia julkitulevia ideoita kommentoida ja tuoda esiin, että Kotkavuoreen ei haluta rakentamista.

Uuden yleiskaavan bulevardisointien ajoitus on tulossa keskusteluun syksyllä, miten ehdokas haluaa Länsiväylän ajoittuvan

Sisääntuloväylien bulevardisoinnin tähtäin on kymmenien vuosien päässä. Jos ja kun on sitoutunut sisääntuloväylien bulevardisointiin, kuten minä niin päätös niiden ajoituksesta pitää tehdä tarkoitusmukaisuusperiaatteella eikä sen perusteella miten yksittäinen ehdokas haluaisi tehtävän. Toinen juttu on kokonaan se, mitä kaikkea Bulevardisointi vaatii yleiseltä kehitykseltä. Autoliikenteen on muututtava päästöttömämmäksi ja meluttomammaksi. Sähköautojen lisääntyminen voi helpottaa osaltaan tilannetta mutta kyllä varmasti näemme henkilöautoliikenteessä paljon muitakin muutoksia. Kimppa-autoilu ja jakaminen ovat jo lisääntyneet. Kannatan ruuhkamaksuja turhan liikenteen karsimiseksi. Henkilöautoliikenne kuuluu Helsinkiin mutta kantakaupunkiin autoja ei mahdu loputtomasti. Henkilöautojen määrää voi enää kasvattaa muun muassa katuverkon kapasiteetin ja asukkaisen viihtyvyyden takia.

Syksyllä on tulossa lautakuntaan käsiteltäväksi ns. Vattuniemen toimitilatonttien muuttaminen asumiseen – miten ehdokas tulee ensinnäkin suhtautumaan toimitilojen muutokseen.

On valitettavaa, että alun alkaen Vattuniemeä ei suunniteltu kokonaisuutena, jolloin siitä olisi saatu miellyttävämpi ja toimivampi ympäristö. Kannatan pääsääntöisesti näiden toimitilatonttien muuttamista asumiseen perusteluina tarve asunnoille ja toisaalta Vattuniemi ei ole houkutteleva sijainniltaan toimitilalle, joka tänä päivänä hakeutuu liikenteen hyviin solmukohtiin. Toisaalta kaavoituksessa pitää luoda työpaikkamahdollisuuksia asuinrakentamisen lomaan. Talojen kivijaloissa voisi olla pienimuotoista toimi- ja liiketilaa mutta siten, että muodostaisivat pieniä keskittymiä esimerkiksi risteyksiin muuten niillä ei edellytyksiä löytää asiakkaita

Miten suhtautuu Särkiniementien rantareunan käsittelyyn l. mitä pitää tehdä päiväkoti Särjen tontille, voiko muita tontteja sen viereltä ottaa asumiseen,

Jos osoittautuu, että päiväkoti Särjen tiloja ei kannata korjata toisin sanoen uudisrakennuksen tekeminen olisi edullisempaa kuin vanhan korjaaminen tai jos osoittautuu, että Särjen kosteusvauriot ovat niin pahoja, ettei kukaan rakentaja mene takuuseen korjausten onnistumisesta, niin minusta tontin tulevaisuutta voidaan miettiä avoimin mielin. Paikka on minusta säilytettävä kuitenkin y-tonttina ja käytettävä se sellaiseen yleistä hyvää edistävään toimintaan, johon saarella on eniten tarvetta.

Minusta lähtökohtaisesti nyt rakentamaton Särkiniemen rantareuna voisi säilyä sellaisena myös tulevaisuudessa. Itse asiassa se voisi minusta säilyä mahdollisimman luonnontilaisena kosteikkona, jossa saarelaiset voisivat tutustua esimerkiksi alueen luontaisiin kasveihin. Tässä tosin kuuntelen avoimin mielen, jos jollain on vielä parempia ehdotuksia. Jos jollain suunnitelmalla olisi laaja kannatus saarelaisten keskuudessa, olisin valmis kannattamaan sellaista.

Miten suhtautuu Heikkiläntien varren tonttien muutoksiin ja uuden yleiskaavan mahdollistamaan korttelisyvyyden kasvattamiseen puiston puolelle

En kannata, että asemakaavoituksessa korttelit kasvavat puiston puolelle nykyistä enempää. Mieluimmin vaikka ylöspäin kuin puistoon.

Miten ehdokas toimii, jotta tuleviin asuintaloihin varataan pienille päivähoitoyksiköille tilaa, esim. perhepäivähoito, yksityiset päiväkodit ym. kevyet ratkaisut päivähoitotilanteen ratkaisemiseksi

Perhepäivähoitoa tuetaan tiloja paremmin järjestämällä perhepäivähoitajille parempi korvaus ja mahdollisuus sijaiseen. Päiväkoteja koskevat määräykset asettavat sellaisia vaatimuksia tiloille, joita saattaa olla vaikea toteuttaa normaalissa kerrostalossa. Vaikka kaavassa osa asuinkerrostalosta olisi kaavoitettu päiväkotikäyttöön tilan omistavalla asunto-osakeyhtiöllä saattaa olla liian korkea vuokravaatimus, jotta päiväkotitoiminta olisi realistista. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi Vattuniemen kaavoitusta, uusiin taloihin pitää varata tilaa, jonka voi tapauskohtaisesti, kevyellä muuntamisella muuttaa liiketilaksi tai pieneksi päiväkodiksi. Tilat yksin eivät ratkaise pienimuotoisen päivänhoidon syntymistä mutta ilman tiloja sitä ei pysty syntymään.

Miten ehdokas sovittaa ajatuksen bulevardien rakentamisesta ja merentäyttöjen välttämisestä keskenään tasapainoon

Länsiväylän bulevardisointi tulee vaatimaan merentäyttöjä. Tulevassa asemakaavassa kuitenkin vaikutetaan kuinka paljon ja täsmällisesti mihin. Minusta luonnon rantaviivaa pitää suojella missä se mahdollista.

Miten Koivusaaren palautus valmisteluun – sen asemakaavan etenemisestä päättävät nykyiset kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet

Koivusaaren kaava pitää saada suunniteltu yhdessä Länsiväylän bulevardisoinnin suunnittelun kanssa. Koivusaaren asemakaavoitus ei voi alkaa ennen kuin Länsiväylään bulevardisoinnin suunnitelmat ovat valmiita ja hyväksyttyjä.

Mitä käyttöä ehdokas ehdottaa terveyskeskuksen tontille, sillä riippumatta sotesta palvelut siirtyvät isoihin yksiköihin
Miten kirjaston/apajan tontti saadaan asukkaita hyödyttävään käyttöön – koulu, kirjasto, työväenopisto, asukastila, nuorisotila tms. mikä visio

Minusta mahdollisesti vapautuva terveyskeskuksen tontti ja Apajan tontti pitää miettiä yhdessä nojautuen tarveselvitykseen, mitä palveluja Saarella tarvitaan ja mitä tänne on mahdollista järjestää. Kirjaston / Apajan tontti sopii minusta hyvin uudelle muotoiselle talolle, jossa toimisi koulu ja kirjasto.

Terveyskeskuksen talo voisi toimia matalan kynnyksen talona, jolloin ei tarvittaisi suuria rakennusinvestointeja. Tähän sopisi myös työväenopisto toimintaa tms.

 

Helsinki kasvaa ja väki haluaa muuttaa tänne toisaalta työ perässä toisaalta kaupungin tarjoamien mahdollisuuksien takia. Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, ja lähes puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Voi olla montaa mieltä, onko se hyvä vai huono asia mutta kaupungistumisen estäminen vaikuttaa vaikealta missä päin tahansa maailmaan. Suomessa aluepolitiikalla on pyritty pitämään syrjäseudutkin asuttuina mutta onnistuminen siinä ei näytä toteutuvan. Sen sijaan tukemalla elinvoimaisia aluekeskuksia näyttäisi olevan vaikutuksia.

Jos rajoitamme asuntotuotantoamme, luomme kaupunkia, jossa tavallista työtä tekevillä ei ole varaa asua. Heidän on etsittävä koti pidemmältä ja käytettävä iso osa päivittäisestä ajasta työmatkaansa.

Toisaalta tunnemme yhä paremmin luonnon ja viheralueiden vaikutuksia ihmisen terveyteen. Luonto ei tarvitse meitä mutta me kyllä tarvitsemme sitä. Tulevalla kaupunkisuunnittelulla on iso tehtävä sovittaan yhteen tiivis rakentaminen ja viheralueiden sisällyttäminen tiiviiseen kaupunkirakenteeseen.